ตัวอย่างการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอสิกส์เป็นพยานหลักฐาน ของศาลไทย คำพิพากษาฎีกา {6757/2560}