จัดอบรมหลักสูตรการจัดการและการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล แก่สมาคมประกันชีวิตไทย