อบรม Digital Forensics Foundation Training Course -4 Days ให้กับเจ้าหน้าที่จาก การไฟฟ้านครหลวง