การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์(เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด)