Digital Forensics ตรวจสอบทุจริต & พยานผู้เชี่ยวชาญในศาล

รวมรวม วิเคราะห์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ มือถือ หลักฐานดำเนินคดีทางกฎหมาย คดีแพ่ง อาญา