Tha Eng
 
 
การใช้ Keyword เพื่อระบุหาคำที่ต้องการค้นหา
 
 
การสืบค้นหาหลักฐานทางคอมพิวเตอร์โดยใช้ Keyword เป็นกระบวนการของการค้นหาหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คำที่ระบุหรือที่ต้องการสืบค้นและkeywordจะค้นหาทุกไฟลล์ข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานที่มีศักยภาพและสามารถนำไปดำเนินการกับผู้กระทำผิดใด้ กระบวนการสืบค้นโดยใช้ Keyword ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างระมัดระวังจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Forensics และการตรวจสอบKeywordหลักๆที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพัน์กับพยานหลักฐานที่สร้างขื้นเท่านั้นกลยุทธ์การสืบค้นหา Keyword เทคนิคในการทำคือความสามารถในการค้นหารากศัพท์คำและคำที่สะกดผิดที่ซึ่งอาจเป็นคำที่สำคัญในการตรวจสอบ และกลยุทธ์เหล่านี้จะเพิ่มปริมาณของหลักฐานที่ต้องการสืบค้นโดยผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ลูกค้าในการค้นหาคำที่ต้องการ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จะใช้เทคนิคการค้นหาโดยใช้ตรรกะ (logic) ทางคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดscopeของการค้นหา เช่น การกำหนดช่วงเวลาที่สนใจ, ชนิดของไฟลล์ที่สนใจ , ผู้ส่งอีเมลล์เป็นต้นนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังใช้ เทคนิคการค้นหาข้อมูล เพื่อให้ได้หลักฐานมา เช่น การกำหนดกลุ่มคำที่เขียนคล้ายคลึงกัน,กลุ่มคำที่ออกเสียงคล้ายกัน, กลุ่มคำที่มีความหมายคล้ายกัน เป็นต้น เพื่อให้ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่จริงในเครื่องคอมพิวเตอร
ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.