Eng Tha
 
#12CFAIRT #อบรมหลักสูตร Computer Forensics Awareness and Incident Response Training 07/05/2018

วันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้เชี่ยวชาญ Orion Forensics จัดอบรมหลักสูตร "Computer Forensics Awareness and Incident Response Training Course " ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 วัน ให้กับเจ้าหน้าที่ It Specialist จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้คือ ;
  • อธิบายความหมายของ Computer Forensics
  • แนวทางปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล (Digital Forensics) The Four Principles of Computer Based Evidence.
  • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของวิธีการเก็บรวบรวมหลักฐานโดยใช้กระบวนการทางด้านนิติวิทยาดิจิทัล
  • การได้มาซึ่งหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการทำ Digital forensics
  • เพื่อให้เข้าใจ แนวทางการตรวจสอบ Incident ประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองกรค์หรือ สิ่งที่ต้องรับมือ สำหรับองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อาจจะมีหน้าที่ทดสอบความมั่นปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันการโจมตีหรือเจาะระบบเข้ามายังเครือข่าย หรือทำการตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดจากภายใน (Insider Threats)
  • Work-Shop การใช้เทคนิคการทำ Digital Forensics เพื่อให้สามารถเก็บรักษาหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกวิธี โดยใช้ Tools ที่เป็น Open Source

 


ข่าว
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of