Tha Eng
 
 
หลักฐานทางคอมพิวเตอร์กับการพิจารณาคดี
 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ยุคสารสนเทศ จากเดิมที่เราสื่อสารโดยการพึ่งพาภาษา และตัวหนังสือเป็นหลักมาเป็นการสื่อสารด้วยภาษาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีประสิทธิภาพในการประมวลผล   ปัจจุบันจึงมีการกำหนดให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้…ในการพิจารณาคดีนอกจากพยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลตลอดจนพยานผู้เชี่ยวชาญและพยานนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีความผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้แล้ว

ปัจจุบันควรให้มีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานคอมพิวเตอร์ (Computer forensics คือ ) อันเป็นการสืบสวนสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่หรือที่ถูกลบทิ้งหรือที่ถูกซ่อน  ซึ่งอาจใช้เป็นหลักฐานที่มีประโยชน์ในทางกฎหมาย เช่น ไฟล์ข้อมูลพี่ได้มาโดยมิชอบและปรากฎอยู่ในคอมพิวเตอร์  

ในบรรดาพยานหลักฐานที่นำมาใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญา พยานวัตถุถือว่าเป็นพยานเงียบที่มีความสำคัญทางคดีอย่างยิ่ง เพื่อความน่าเชื่อถือจึงควรให้มีการเก็บรักษาวัตถุพยานให้คงอยู่ในสภาพเดิม การครอบครองและการส่งมอบ วัตถุพยานไปตรวจทางห้องปฏิบัติการต้องเป็นไปอย่างรัดกุม มีมาตรฐานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับ เพื่อวัตถุพยานจะไม่ต้องถูกสัมผัส ถูกปนเปื้อน ถูกทำให้เสื่อมสภาพหรือถูกทำลายโดยไม่สมควร ทำให้การตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน ในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนการแปลผล และการให้ความเห็นที่เกี่ยวกับวัตถุพยานอย่างถูกต้อง แม่นยำและเหมาะสม ทำให้พยานวัตถุมีน้ำหนักน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นธรรมยิ่งขึ้น

ข่าว
 
บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด
ห้อง 2001-2002 ชั้น 20 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์
29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : +66-2-7143801 ถึง 3 แฟ็กซ์ : +66 (0) 2 714 3804
อีเมล : hi-tech@orioninv.co.th หรือ forensics@orionforensics.com
A Member Of
   
Copyright © 2013 Orion Investigation Co., Ltd.