หลักการสำคัญที่จะทำให้หลักฐานดิจิทัล digital evidence เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ Tag