อบรม Mobile Devices Forensics Foundation Course “ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ