รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

Electronic Data Acquisition and Analysis